27 mars 1917

Sverige erkänner Rysslands provisoriska regering.

Det har bara gått knappt två veckor sedan kejsaren abdikerade, men Sveriges regering väljer att erkänna den provisoriska regeringen som leds av en samling representanter för parlamentet, Riksduman. Utrikesminister K A Wallenberg skickar instruktioner till envoyé Brändström.

Bekräftande mitt denna dag avsända telegram har jag äran att meddela att Kungl. Maj:t vid underdånig föredragning denna dag bemyndigat Eder att träda i officiell förbindelse med den provisoriska regeringen.

 

Provisoriska regeringen var en grupp ledamöter i Riksduman som tog över makten sedan kejsaren abdikerat. Regeringen leddes av den liberale politikern Grigorij Lvov och bestod av 12 dumaledamöter från liberala och socialistiska partier. Rysslands största socialistiska parti, Socialistrevolutionärerna, var representerade genom juristen Aleksandr Kerenskij, som var justitieminister och senare blev regeringschef.