14 mars 1917

I år är det 100 år sedan den ryska revolutionen. 15 mars 1917 avsade sig kejsar Nikolaus II tronen och avslutade därmed en 300 år gammal kejsardynasti.Kejsaren greps och sattes i arrest och parlamentet, Riksduman, tog över makten i landet. Sveriges envoyé i Ryssland, Edvard Brändström, var en erfaren diplomat med goda kontakter. Hans första rapport om revolutionshändelserna kom dagen innan kejsaren formellt abdikerat:

Telegram i chiffer från Kungl. Maj:t Beskickning i Petrograd den 14 mars 1917

Anlände den 15 mars

Sedan 9 mars har en stark mot regeringen riktad upprorisk rörelse pågått. Samtliga härvarande trupper hafva efter hand anslutit sig till de revolutionära, som nu äro fullständigt herrar över staden och Kronstadt. Riksduman som ajournerats av Kejsaren har, i stället för att lyda, utsett en 12 mannakommitté af liberaler och socialister under dumapresidentens ledning samt övertagit styrlesen. Vid sidan af denna kommitté har en rent republikansk arbetarkommitté bildats i riksduman med representanter för det revolutionära militärpartiet. Sistnämna parti yrkar för fred. Kejsaren lär befinna sig i duman.
Brändström.

Vi kommer att publicera den svenska diplomatiska rapporteringen från Ryssland 1917 för att kunna följa revolutionsprocessen – hopp, hot, utmaningar, dödsfall, våld och rykten. Revolutionen 1917 förändrade inte bara Ryssland i grunden – den påverkade Sverige och hela Europa. Diplomaternas rapportering låter oss få en uppfattning om hur revolutionen uppfattades av samtiden, och hur diplomaterna försöker beskriva de komplicerade processerna.