2030-agendan: Världens chans

Published 25 September 2015 in:

Photo: UN Photo/Cia Pak

Idag är en lika historisk som efterlängtad dag. FN:s medlemsstater kommer snart att anta 2030-agendan med dess 17 globala mål för en hållbar värld där människor kan bygga upp sina liv, trygga från såväl krig som klimatkatastrofer, förföljelse och fattigdom.

Det är en stor framgång för FN att dess medlemsländer har lyckats nå en överenskommelse om en ambitiös handlingsplan för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Det är framförallt en stor seger för människor runt om i världen, som alla omfattas av målen och som får konkreta verktyg att driva på utvecklingen i en hållbar riktning och ställa beslutsfattare till svars. Aldrig tidigare har det internationella samfundet varit så fast beslutet att göra världen till en bättre och säkrare plats för alla.

Internationell solidaritet när den är som bäst

Dessa mål har framförhandlats av det globala samfundet under FN:s mest inkluderande konsultationsprocess hittills. Mer än två miljoner människor har lämnat sina bidrag. De nya globala målen ger världen en chans att för första gången skapa en fredlig och hållbar värld. Som Ban Ki-Moon uttryckt det: ”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bromsa klimatförändringarna.”

Agendan är ett uttryck för internationell solidaritet när den är som bäst. Den är universell och som sådan gäller den för alla länder. När alla stats- och regeringschefer nu antar agendan innebär det att världens länder kommit överens om att garantera allas åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, att utrota fattigdom och hunger, att garantera hälsa, att bekämpa klimatförändringarna, att på ett hållbart sätt förvalta naturresurser och energisystem, att främja fredliga och inkluderande samhällen, att uppnå jämställdhet, hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla, att utöva icke-diskriminering, och att garantera att ingen på vår jord exkluderas från denna utveckling.

Från ord till handling

Regeringens budskap är tydligt: ​​handling väger tyngre än ord. Och därför kommer Sverige att samarbeta med andra länder och aktörer för att säkerställa förverkligandet av agendan och dess globala mål. Vi erkänner att alla mål är lika viktiga för att säkerställa att syftet med den nya agendan uppnås. Men vi måste börja någonstans. Därför kommer vi inledningsvis att fokusera på några frågor internationellt, som förtjänar vår omedelbara uppmärksamhet: klimatförändringar, jämställdhet, fredsfrämjande och fredsbyggande, samt anständigt arbete.

När vi nu påbörjar vår femtonåriga kollektiva resa mot hållbar utveckling – låt oss då slå fast att den nya agendan utgör den vision som vi gemensamt ska förverkliga fram till år 2030. Detta är, bokstavligt talat, världens chans.